Privacybeleid

Privacybeleid Dekuyper Products

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Dekuyper Products. Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen Dekuyper Products BVBA en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Dekuyper Products

Oudenburgsesteenweg 31 B
8400 Oostende
059/33.11.75
info@dekuyper-products.com

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Dekuyper Products verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer zoals: administratie van het klantenbestand, het beheer van potentiële, bestaande en gewezen klanten, het opstellen en overmaken van offertes, het beheer van bestellingen en contracten, het beheer van leveringen en de opvolging ervan, het doorvoeren van adreswijzigingen of andere wijzigingen van uw gegevens, de facturatie van producten en diensten, boekhouding. Deze verwerkingen hebben als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant, of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
   
 • Dienstverlening na verkoop, inclusief onderhoud en het leveren van wisselstukken. Deze verwerking heeft eveneens als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant, of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
   
 • Direct marketing t.o.v. ons bestaande cliënteel en potentieel cliënteel op grond van ons legitiem belang als uw leverancier.
   
 • Het naleven van verplichtingen inzake product monitoring en dienstverlening m.b.t. de garantie van de producent van uw product, en het eventueel uitvoeren van terugroepacties of updates aan uw product op initiatief van de producent van het product. Deze verwerking heeft als rechtsgrond het legitiem belang van ons als leverancier en van de invoerder en producent van uw product om ervoor te zorgen dat dat uw product veilig en performant is en blijft en dat we aan de garantieverplichtingen kunnen voldoen.
 • Bestrijden van fraude en inbreuken door cliënteel, en het beheer van betwistingen en geschillen, met als rechtsgrond ons legitiem belang als leverancier en/of het legitiem belang van de invoerder en/of producent van uw product om fraude en inbreuken op te sporen en te beteugelen en om geschillen te voeren.
 • De naleving van enige andere wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zouden zijn, bijvoorbeeld op fiscaal en boekhoudkundig vlak.

Categorieën voor verwerking persoonsgegevens

Dekuyper Products verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, GSM, fax.
 • De naam, identificatie- en adresgegevens van uw bedrijf en uw functie daarin indien wij producten of diensten leveren aan uw bedrijf.
 • Uw voorkeuren en interesses inzake producten naargelang verschillende productsoorten en/of merken.
 • De geschiedenis van aan u bezorgde offertes en leveringen van producten.
 • Financiële gegevens zoals uw betalingen en rekeningnummer in het kader van de levering van producten en diensten en facturatie.
 • Gegevens omtrent betwistingen en geschillen
 • Gegevens waartoe we wettelijk verplicht zouden zijn om deze te verwerken.

Het ons verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te maken van onze diensten en/of onze producten te kunnen aankopen.

Toegang tot persoonsgegevens

Enkel werknemers, medewerkers en bestuurders/zaakvoerders van Dekuyper Products hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.

Daarnaast hebben ook de leveranciers en/of producenten toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de opvolging van offertes, bestellingen, leveringen, onderhoud, bijstand bij de afhandeling van de garantie wanneer u wenst beroep te doen op de garantie op uw product en wisselstukken, bijstand m.b.t. eventuele klachten en bij de dienstverlening na verkoop, of bijstand met het oog op eventuele terugroepacties. De leveranciers  kunnen daarvoor gebruik maken van uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, GSM, fax. Ook werknemers en medewerkers bij onze leveranciers hebben enkel toegang tot uw gegevens voor zover zij deze nodig hebben voor de aangegeven doelstellingen. Wij kunnen ook beroep doen op andere dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken: IT verwerkers, financiële instellingen, verzekeraars, externe marketingbureau’s, onderaannemers,…

Tenslotte kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden die, in het geval van eventuele bedrijfsreorganisaties of overnames, betrokken partij zijn bij die transacties, doch louter met het oog op de evaluatie en uitvoering van die transacties, en in het algemeen aan adviseurs en advocaten in het kader van adviezen, betwistingen en geschillen.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Bewaren van persoonsgegevens

Dekuyper Products bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze kennisgeving aangehaalde doelstellingen. Dit houdt in dat deze gegevens worden bewaard (i) voor klantenbeheer en dienst na verkoop: zo lang onze commerciële relatie loopt, (ii) voor het bestrijden van fraude en inbreuken en het voeren van geschillen: zo lang als de betwisting loopt, (iii) voor product monitoring en daaraan verbonden dienstverlening: zo lang als wij weten dat u eigenaar bent van een product afkomstig van Dekuyper Products of langer indien wettelijk vereist, (iv) voor gebruik bij bedrijfsreorganisaties en overnames: zo lang als onze commerciële relatie loopt, (v) voor het naleven van andere wettelijke bepalingen: zo lang als wettelijk vereist. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, neemt u contact op met het kantoor en deze zal uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen tenzij we deze moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting of omwille van productveiligheid.

Beveiligen van persoonsgegevens

Dekuyper Products neemt de passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor het bewaren van de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens. De derden dienstverleners waar wij een beroep op doen, hebben ook de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

Rechten

Conform de GDPR heeft u:

 • Het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.
 • Het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op uw toestemming, te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
 • Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.